Projekty za podpory EU a ČR


projekt: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Gymnázium Přírodní škola realizuje doučování žáků, které probíhá v rámci Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy a je financováno Evropskou unií - „Next Generation EU.“

Informace o projektu:

 • Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • Období realizace: 1.9.2022 - 31.12.2022
 • Zdroj financování: Národní plán obnovy (Next Generation EU)
 • Cílová skupina: Žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří
 • Cíl: Cílem je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19
 • Socializační aktivity: Ne
 • Povinná publicita: Ano
 • Vykazování: Mimořádným šetřením MŠMT
 • Podmínky: Finanční prostředky se poskytují pouze na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 


dotace: Digitální pomůcky

Gymnázium Přírodní škola je příjemcem dotace Digitální pomůcky probíhá v rámci Investice 3.1 Národního plánu obnovy a je financováno Evropskou unií - „Next Generation EU.“

Informace o dotaci:

 • Název výzvy: Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k  předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu  obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními  pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a  jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy,  základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022
 • Zdroj financování: Národní plán obnovy (Next Generation EU)
 • Účel dotace: Účelem dotace pro základní školy a gymnázia je pořízení digitálních učebních pomůcek  – pokročilých digitálních technologií využitelných pro rozvoj informatického myšlení žáků  a jejich digitálních kompetencí. V odůvodněných případech lze finanční prostředky použít i za  účelem pořízení základních digitálních zařízení, např. notebooky, ultrabooky, chromebooky,  tablety, mobilní telefony apod. včetně příslušenství, tj. nabíjecí boxy, obaly apod.
 • Výše poskytnuté dotace: 96 000 Kč

 

 


dotace: Podpora prevence digitální propasti

Gymnázium Přírodní škola je příjemcem dotace Podpora prevence digitální propasti probíhá v rámci Investice 3.1 Národního plánu obnovy a je financováno Evropskou unií - „Next Generation EU.“

Informace o dotaci:

 • Název výzvy: Výzva Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu  obnovy na podporu prevence digitální propasti – pořízení  mobilních digitálních technologií určená pro základní školy,  střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj,
 • Zdroj financování: Národní plán obnovy (Next Generation EU)
 • Účel dotace: Účelem dotace je přispět k prevenci digitální propasti snížením nerovností mezi  žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým  vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem  pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce  zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku  a výuku distančním způsobem. Mezi mobilní digitální technologie patří zejména: a) Notebook, ultrabook, chromebook, tablet, chytrý telefon apod. b) Příslušenství k mobilním digitálním zařízením (např. webkamery, myši, sluchátka,  klávesnice, obaly apod.). c) Mobilní digitální technologie pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), např.  pomůcky pro alternativní ovládaní počítače, software pro rozpoznávání hlasu, zvětšování  obrazu na displeji, automatické čtení textu, čtečky pro osoby se zrakovým postižením  apod.
 • Výše poskytnuté dotace: 16 000 Kč

 

 

projekt: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Gymnázium Přírodní škola realizuje doučování žáků, které probíhá v rámci Investice 3.2.3 Národního plánu obnovy a je financováno Evropskou unií - „Next Generation EU.“

Informace o projektu:

 • Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
 • Období realizace: 1.3.2022 – 31.8.2022
 • Zdroj financování: Národní plán obnovy (Next Generation EU)
 • Cílová skupina: Žáci ZŠ, SŠ a konzervatoří
 • Cíl: Cílem je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19
 • Socializační aktivity: Ne
 • Povinná publicita: Ano
 • Vykazování: Mimořádným šetřením MŠMT
 • Podmínky: Finanční prostředky se poskytují pouze na odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

 

projekt: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Škola je PARTNEREM projektu: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!, jehož hlavním realizátorem je Základní škola T. G. Masaryka, okres Praha-východ.

Projekt je finančně podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. Výzva dále umožňuje individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.

Detaily projektu

Plný název projektu:
Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530

Doba realizace:
od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2021, celkem 47 měsíců

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu: 100% 9 071 807,50
z toho příspěvek z Evropského sociálního fondu: 85% 7 330 020,46
z toho příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 15% 1 741 787,04
z toho vlastní zdroje: 0% 0,00 Kč


Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní web projektu

www.zsmnichovice.cz

Hlavní kontaktní osoba za naší školu

RNDr. Marek Matura Ph.D, zástupce ředitele, matura@prirodniskola.cz, +420 774 227 226

Hlavní realizátor projektu

Základní škola T.G. Masaryka, okres Praha-východ

PARTNEŘI projektu

 • Partner č. 1 Základní škola Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7
 • Partner č. 2 Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

ANOTACE projektu

Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních (mentorských) dovedností 16 pedagogů "reflektujících praktiků ze dvou ZŠ a jedné SŠ, za účelem jejich přípravy a ověření v roli Interního mentora a dále pak na vzájemné sdílení praktických zkušeností a forem výuky mezi pedagogy těchto škol ve formě kolegiální podpory v odborném tématu Čtenářská a přírodovědná gramotnost. Projekt je realizován na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Projekt podpoří celkem 76 pedagogických pracovníků.