Projekt: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Škola je PARTNEREM projektu: Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!, jehož hlavním realizátorem je Základní škola T. G. Masaryka, okres Praha-východ.

Projekt je finančně podpořen v rámci Výzvy č. 02_16_010 pro Budování kapacit pro rozvoj škol I. v prioritní ose 3 OP, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Výzva má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na čtenářskou, matematickou a přírodovědnou pre/gramotnost, na polytechnické vzdělávání, individualizaci vzdělávání, rozvoj kreativity dětí a žáků, podporu podnikavosti a na rozvoj metody CLIL. Výzva dále umožňuje individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a přípravu pedagogů pro poskytování kolegiální podpory.

Detaily projektu

Plný název projektu:
Kolegiální podpora - společná cesta k úspěchu!

Registrační číslo:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000530

Doba realizace:
od 1. 8. 2017 do 30. 6. 2021, celkem 47 měsíců

Finanční rámec projektu:

Celkové způsobilé výdaje projektu: 100% 9 071 807,50
z toho příspěvek z Evropského sociálního fondu: 85% 7 330 020,46
z toho příspěvek ze státního rozpočtu ČR: 15% 1 741 787,04
z toho vlastní zdroje: 0% 0,00 Kč


Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

 

Hlavní web projektu

www.zsmnichovice.cz

Hlavní kontaktní osoba za naší školu

RNDr. Marek Matura Ph.D, zástupce ředitele, matura@prirodniskola.cz, +420 774 227 226

Hlavní realizátor projektu

Základní škola T.G. Masaryka, okres Praha-východ

PARTNEŘI projektu

  • Partner č. 1 Základní škola Strossmayerovo nám. 990/4, 170 00 Praha 7
  • Partner č. 2 Gymnázium Přírodní škola, o.p.s.

ANOTACE projektu

Projekt se soustředí na individuální podporu rozvoje profesních (mentorských) dovedností 16 pedagogů "reflektujících praktiků ze dvou ZŠ a jedné SŠ, za účelem jejich přípravy a ověření v roli Interního mentora a dále pak na vzájemné sdílení praktických zkušeností a forem výuky mezi pedagogy těchto škol ve formě kolegiální podpory v odborném tématu Čtenářská a přírodovědná gramotnost. Projekt je realizován na území Středočeského kraje a hlavního města Prahy. Projekt podpoří celkem 76 pedagogických pracovníků.