loďka

Obecné informace

Přírodní škola je osmileté gymnázium. Její právní formou je obecně prospěšná společnost. Část nákladů na studium hradí zákonní zástupci studentů. Studium je denní, studenti nastupují do primy po ukončení 5. ročníku ZŠ a končí řádnou maturitní zkouškou. Vzhledem k malému počtu studentů ve škole (aktuální maximální kapacita je 100 žáků v celé škole), neotvíráme první ročník každý rok. Studium je dvoustupňové. Výchovné a vzdělávací cíle, obsah i metody a formy práce Přírodní školy jsou specifikovány Školními vzdělávacími plány.

Naší hlavní filozofií je, aby škola byla pro studenty plnohodnotným životem, ne pouze přípravou na budoucí povolání. Snažíme se ve škole vytvářet inspirativní prostředí, kde se může každý realizovat bez ohledu na věk, talent, nebo zaměření. Naše snaha byla oceněna v roce 2010, kdy jsme byli jako jediné gymnázium v ČR vybráni v rámci projektu organizace OECD - Innovative Learning Environments  (Inovativní prostředí pro učení) mezi 40 v tomto ohledu nejlepších škol ze států sdružených v  Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Školní výukové dny zahajujeme ve škole v 7:50 čtvrthodinovým společným shromážděním všech studentů a vyučujících, které kromě ranního naladění a společenského setkání slouží i jako informační fórum. Každá středa je organizována jako projektový den. Začínáme ráno výukou plavání, kterého se účastní všechny ročníky. Následují projektové bloky, které probíhají buď po třídách, nebo i v rámci celého školního kolektivu. Nepostradatelnou součástí studia jsou vícedenní studijní výjezdy (cca 5x za rok), kde probíhá zpravidla projektová výuka. Je kladen i větší důraz na společný prožitek, práci ve věkově smíšených skupinách a poznávání různých regionů v Česku.

Jedním ze základní prvků systému Přírodní školy je zapojení studentů do plánování, organizace a hodnocení života školy. Pravidelně funguje studentská rada.

Naši studenti:

 • studují v přátelské atmosféře malého kolektivu žáků a učitelů. Na škole vždy studují jen 4 třídy, které se účastní studijních výjezdů (společných, tematicky zaměřených pobytů celé školy mimo Prahu).
 • mají možnost se maximálně zapojit do organizace a života školy formou dobře fungující studentské rady, systému patronů mladších studentů, podílu na přípravě a organizaci studijních výjezdů a mnoha dalších dobrovolných akcích.
 • jsou hodnoceni na základě specifického systému zkoušení a hodnocení (systém dílčích zkoušek, tzv. podmínek a zápočtů). Studenti si sami rozhodují o termínech zkoušení v rámci studijních podmínek naší školy.
 • mají možnost se účastnit komplexních dlouhodobých projektů, kurzů a workshopů vedených studenty a učiteli mimo školu (výzkumné a další aktivity v regionech, organizace různých setkání, kulturních akcí,
  ediční a publikační činnost atd.).
 • se mohou účastnit mezinárodních setkání pořádaných v rámci projektu Comenius, či ve spolupráci s našimi partnerskými školami (Gymnázium Veit-Höser v Boegenu,
  Max Grundig Schule ve Furthu a Skolan Bergius ve Stockholmu).
 • mohou studovat moderním způsobem, využívat prezentační techniku, školní WiFi, půjčovat si školní netbooky.
 • mají možnost se pravidělně účastnit dobrovolných akcí o víkendech či prázdninách (výlety, prázdninové pobyty), některé mají výrazný přesah k okolnímu světu (pravidelné návštěvy dětkého domova, pořádání kurzů první pomoci, návštava nebo pořádání kulturních akcí a festivalů).

Studium na našem gymnázium je náročné především časově, řada aktivit zasahuje do volného času studentů. Naši absolventi se uplatňují ve studiu na celé řadě vysokých škol (nejen přírodovědných).

 

Pro žáky i učitele platí během pobytu ve škole školní řád.

Soubory