rada-2015

Studentská rada

Studentskou radu můžete kontaktovat na emailu studenti@prirodniskola.cz,
případně kteréhokoliv z radních na studentském mailu
v podobě prijmeni.jmeno@zak.prirodniskola.cz.

Pokud máte jakékoliv náměty na jednání můžete mimo jiné použít i elektronický formulář.

 

Studentská rada (tradičně zvaná také kapitanát) je tvořena kapitány*ami jednotlivých studentských kruhů, tj. každou třídu zastupuje v radě pět tajně volených kapitánů*ek. Její funkční období je jeden školní rok. Na toto období také rada volí předsedu*kyni a místopředsedu*kyni, dále pokladníka*ci, mluvčí*ho a předseda*kyně jmenuje tajemníka*ci.

Rada se schází každý týden (obvykle v úterý během velké přestávky), v době výjezdů obvykle 2x za týden (obvykle v polovině a na konci výjezdu). Obvykle dvakrát za rok se koná společné jednání pedagogické a studentské rady, kde se řeší závažnější problémy, které vyžadují obecnější konsensus.

Členové*ky mají po ohlášení přístup na jednání pedagogické rady a účastní se i letního učitelského soustředění, kde mj. probíhá plánování nového školního roku a řeší se koncepce GPŠ. SR se podílí na plánování, organizaci a hodnocení školních akcí (výjezdy, volitelné dny, besídek atd.), pomáhá zajišťovat některé exekutivní funkce (dispečer, úklidové a organizační služby, zdravotní komise atd.). Vyjadřuje se k práci a životu ve škole (mj. žáků a učitelů), navrhuje změny a podílí se na jejich řešení. Uděluje pochvaly a výstrahy SR.

Rada spolupracuje s parlamenty a radami jiných škol a podílí se i na práci dalších organizací (Česká středoškolská unie atd.). V průběhu své třicetileté existence se význam a vliv SR na život GPŠ vyvíjel a měnil, mj. s ohledem na její složení a práci představenstva. K větším úspěchům za posledních několik let patří především – prodloužení velké přestávky na třicet minut, předmětová profilace a stáže v sextě, prosazení a organizace volitelných dní, úprava podmínek pro učení venku atd.

Pro školní rok 2023/2024 byl zvolen předsedou Adam Novik, místopředsedou Šimon Petrov, pokladníkem František Prokop a mluvčím Josef Arnot. Tajemnicí byla jmenována Anna Geroová. Struktura a práce rady a celé studentské samosprávy je podrobně popsána v Ústavě a Jednacím řádu a také zde, příp. v knize Přírodní škola – cesta jako cíl.

 

 

Zápisy jednání

Docházka radních na jednání

Dokumenty

Členové*ky rady 2023/2024


 • Matyáš Novák
  Anežka Novotná
  Vladimír Cháb
  Amálka Schrotterová
  Karolína Martinková

 • Dan Chvosta
  Johan Březka
  Johanka Kordová
  Dorka Nováčková
  Tadeáš Suntych
 • Omikron
  Šimon Petrov, místopředseda Studentské rady
  Marek Švejda
  Adam Novik, předseda Studentské rady
  František Prokop, pokladník Studentské rady
  Jakub Janda
 • Ksí
  Adam Pochman
  Prokop Císler
  Jaroslav Janda
  Ondra Martinek
  Anna Geröová, tajemnice Studentské rady

 

 

Co je studentská rada?

Studentská rada je orgán, který zastupuje zájmy studentů a podílí se na životě školy, jejím plánování, organizaci a hodnocení. Studentská rada se zaměřuje na ochranu a prosazování studentských zájmů a práv. Zabývá se otázkami, které ovlivňují život a vzdělávání studentů, ať už se jedná o záležitosti ve škole, přístup ke vzdělávání či individuální problémy.

 

Jaký je účel studentské rady?

Účelem studentské rady je:

 • Spolupráce na ročním plánu (například letní soustředění)
 • Řešení operativních problémů a vytvoření diskusního prostředí s učiteli a dalšími partnery (společné rady)
 • Organizace některých akcí jako jsou besídky, fóra nebo volitelné dny
 • Hodnocení studentů, učitelů a akcí - poskytování zpětné vazby, pochval i pokárání
 • Spolupráce s dalšími studentskými organizacemi (česká středoškolská unie, pražský svaz mládeže)
 • Pomoc se zajištěním provozu školy včetně služeb ve škole i na výjezdech či dispečinku

 

Jakým způsobem se členové studentské rady volí

Členy studentské rady jsou kapitáni jednotlivých kruhů. Každá třída je rozdělena přibližně na 5 kruhů, což jsou skupiny zhruba pěti žáků, kteří společně spolupracují na projektech ve škole. Každý tento kruh si tajným hlasováním zvolí na období jednoho roku svého kapitána. Ten musí svůj kruh organizovat, ať už jde o práci na projektech či komunikaci s učiteli, například při společném zkoušení.

Jednání studentské rady se koná minimálně jednou týdně, na výjezdech obvykle dvakrát. Pravidla jednání a struktura jsou podrobně popsány v jednacím řádu studentské rady.

Kapitáni ze svého středu zvolí na období jednoho roku předsedu studentské rady. Ve školním roce 2023/2024 tuto funkci zastává Adam Novák, místopředsedou je Šimon Petrov, tajemnicí Anna Gerová, pokladníkem František Prokop a mluvčím Josef Arnot.

Jaký je vliv studentské rady na školu?

Na naší škole má studentská rada poměrně velký vliv. Studenti mohou s učiteli komunikovat a podílet se na rozhodování. Proto se studenti a zástupci studentské rady účastní učitelských porad a soustředění, případně si zvou učitele na svá jednání. Minimálně dvakrát za rok probíhá společné jednání studentské rady a pedagogického sboru. I u složitějších témat se snažíme otevírat diskuzi, i když se nám to ne vždy podaří. 5. Jakým způsobem mohou studenti komunikovat s členy studentské rady?

Studenti mohou přijít na jednání SR a nebo napsat na studenti@prirodniskola.cz. Náměty na jednání mohou psát i ve škole na nástěnku SR.

 

Jakými tématy se studentská rada zabývá?

Studentská rada se zabývá vším, co je zrovna důležité.
Ve školním roce 2023/2024 jsme si jako hlavní témata stanovili:

 • Budování školní (mezitřídní) komunity v podobě obnovy výjezdů: Chceme vytvořit více příležitostí pro zapojení žáků do života školy a jejich vzájemné poznávání napříč třídami. Jedním z nápadů je zavedení volitelných dnů a rozšíření společných výjezdů. Věříme, že je důležité, aby naše mezitřídní vztahy ještě více fungovaly.
 • Spolupráce se spřízněnými institucemi a organizacemi: Snažíme se navázat spolupráci s dalšími institucemi a organizacemi, abychom rozšířili naše možnosti a zkušenosti. Rádi bychom vytvořili společnou radu studentských rad i s dalšími gymnázii.
 • Zlepšování a efektivnější využití prostoru naší školy: Věříme, že školní prostor může být využíván mnohem účelněji, a proto pracujeme na různých nápadech jako je lepší uskladnění kol či přidání pingpongového stolu.
 • Ekotým: Skupina se zabývá analýzou a regulací uhlíkové stopy naší školy a také organizuje akce jako výměna věcí či přednášky o ekologii.
 • Pravidla pro používání mobilů pro vyšší stupeň: Jedná se o návrh pravidel pro používání mobilních telefonů za účelem vytvoření lepšího prostředí pro studenty.
 • Jednodenní akce - volitelné dny: Chceme vytvářet různé jednodenní volitelné akce, které budou zábavné pro všechny žáky. Nyní čekáme na odsouhlasení termínů a míst pedagogy.
 • Senát: Tento projekt se týká studentského senátu, který by mohl sloužit jako nástupce etické komise pro řešení problémů studentů.
 • Kredity - elektronizace: Pracujeme na efektivnějším zavedení systému pro kredity tak, aby se daly používat jednodušeji.
 • Profilové předměty v sextě: Jedná se o volitelné předměty pro 6. a 7. ročník, které studentům umožní individuální výběr dle zájmů a budoucího studijního zaměření. Tento seznam témat studentské rady se neustále rozšiřuje. V minulosti jsme se zasadili například o změnu organizace výjezdů či pravidel výuky venku nebo o úpravy ve školním prostředí.