Zájemci o studium

Vážení zájemci o studium,

příjem přihlášek pro přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 (třída Omíkron) byl ukončen.
Další přijímací řízení se uskuteční na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 (třída Pí). Pokud chcete sledovat aktuální dění a akce pořádané školou, doporučujeme přidat se k naší stránce na Facebooku.

Školné pro novou primu a nově nastupující studenty od školního roku 2019/2020 bude 42 000 Kč za rok studia
+ platby za výjezdy (kolem 18 000 - 20 000 Kč za rok).

Dovolujeme si upozornit, že nemůžeme garantovat, kde od září 2019 bude naše škola sídlit.
Variantou může být i stěhování na zcela jiné místo v Praze.

Podávání přihlášek ke studiu

Pro 1. kolo můžete podat nejvýše 2 přihlášky na 2 různé školy, jež získáte buď v ZŠ nebo si stáhnete tiskopis z webové stránky MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání ve SŠ se podávají na tiskopisu předepsaném MŠMT podle § 60a odst. 2 školského zákona.

Zdravotní způsobilost ke vzdělání není nutné k přihlášce na naší školu vyplňovat,
není nutné ani potvrzení od lékaře.

Pokud jste jako fyzická osoba vlastníkem datové shránky, do kolonky adresa pro doručování písemností
v přihlášce uvěďte její adresu. Písemnosti správního řízení pak budou chodit do datové schránky.
Pozvánka k přijímacímu řízení přijde pouze e-mailem.

Na přihlášce (zadní strana) si necháte ověřit klasifikaci z 4. ročnku a 1. pololetí 5. ročníku v ZŠ (razítko a podpis) nebo přiložíte úředně ověřené kopie vysvědčení, příp. výpisu z vysvědčení.

Celostátně stanovené termíny pro jednotnou zkoušku (testy) se v přihlášce neuvádí. Termín konání jednotné zkoušky, na který se uchazeč/ka hlásí, vyplývá z pořadí škol uvedených v příhlášce. S tím i souvisí datum konání školní části přijímací zkoušky, která se na naší škole koná ve stejný den jako jednotné zkoušky. To znamená, že pokud jste v příhlášce uvedli v pořadí škol na prvním místě naší školu, do kolonky termín školní přijímací zkoušky vyplníte datum 16. dubna 2019. V případě druhého pořadí datum 17. dubna 2019.

Pokud uchazeč/ka získal/a předchozí vzdělání na škole mimo území České republiky (uchazeč/ka nesmí být žákem české školy), k přihlášce přikoží písemnou žádost zákonného zástupce uchazeče/ky o prominutí písemného testu z českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění.

K přihlášce prosíme rovněž přiložte vytisknutý a vyplněný:

Dotazník případně můžete vyzvednou vytisknutý na sekretariátu naší školy.

Záleží na na tom, aby nejen rodiče, ale i uchazeči dobře věděli, co mohou od naší školu očekávat a naopak i my jsme co nejvíce poznali naše budoucí studenty. Prosíme vás o vyplnění krátkého dotazníku pro rodiče a uchazeče. Informace uvedené v dotaznících nejsou součástí přijímacího řízení.

Vyplněné přihlášky spolu s dotazníky a souhlasem GDPR můžete zaslat poštou na adresu naší školy
nebo doručit osobně na sekretariát (pondělí, úterý, čtvrtek: 9:00 - 15:30; středa: 9:00 - 14:00).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří požadují uzpůsobení podmínek přijímacího řízení, je nutné k přihlášce přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra). Uchazeči mohou žádat o úpravu podmínek přijímacího řízení.
K přihlášce doloží aktuální doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ). Vzor doporučení stanovuje vyhláška č. 353/2016 Sb. (věnujte pozornost příloze 1 na straně 11 - Uzpůsobení konání přijímací zkoušky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami), formulář je ke stažení zde. Starší formulář doporučení (dle vyhlášky 27/2016 Sb.) lze využít pouze do roku 2019. Hlásí-li se uchazeč/ka na více středních škol, musí ke každé přihlášce vždy přiložit identické doporučení ŠPZ! Více infomací zde.

Kritéria a forma přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia
(školní rok 2019/2020) 79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo přijímacího řízení do primy osmiletého studia se uskuteční ve dnech 16., nebo 17. dubna 2019 pro jednotnou zkoušku z českého jazyka a matematiky a školní část přijímací zkoušky z písemného testu ze všeobecného přehledu a motivačně postojového dotazníku (jde o jiný dotazník, než uchazeči odevzdávají spolu s přiláškou ke studiu).

Pro stanovení dalších skutečností, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče proběhne v rámci 1. kola přijímacího řízení osobní pohovor. Pohovor se uskuteční během akce pro uchazeče, kterou organizujeme mimo školní budovu ve dnech pracovního volna, a to 13. dubna 2019 (účast je povinnou součástí přijímacího řízení).

Akce pro uchazeče o studium, kteří odevzdali v zákonném termínu přihlášku, se uskuteční v sobotu 13. dubna 2019. Další podrobnosti zašleme uchazečům na e-maily uvedené v přihlášce během týdne od 18. března 2019.

Termín bude oficiálně upřesněn na pozvánce k přijímacímu řízení, kterou zasílá ředitel školy elektronickou formou na e-mail vyplněný v přihlášce minimálně 14 dní před konáním přijímacích zkoušek. Během akce se uchazeči rovněž budou moci podrobněji seznámit se specifiky Gymnázia Přírodní škola.

Termíny:

 • 31. ledna 2019 - vyhlášení termínu 1. kola přijímacího řízení a kritérií
 • 1. března 2019 - poslední termín podání přihlášky ke vzdělávání pro první kolo přijímacího řízení,
  spolu s přihláškou uchazeč/ka odevzdá i dotazník uchazeče a jeho zákonného zástupce.
 • do 15. března – získá uchazeč/ka na základní škole zápisový lístek
 • 13., nebo 14. dubna 2019 – akce pro uchazeče (stanovení dalších skutečností, které osvědčují vhodné dovednosti, vědomosti a zájmy uchazeče), (uchazeči bude zaslána pozvánka na jeden z těchto dnů)
 • 16., nebo 17. dubna 2019 - jednotná státní přijímací zkouška a školní část přijímacích zkoušek
 • 28. dubna 2019 - nejzazší termín zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek
  v 1. kole přijímacího řízení CERMATEM
 • do 30. dubna 2019 –zveřejnění seznamu přijatých studentů a výsledků 1. kola přijímacího řízení

Podrobnější informace o jednotných zkouškách najdete zde.

 

Další důležité informace o naší  škole

Před návštěvou školy můžete zhlédnout starší film o Přírodní škole (autorem je jeden z našich bývalých studentů), podrobně se systémem a historií Přírodní školy seznámit v knize Přírodní škola - cesta jako cíl a Výchova jako dobrodružství (vyšlo na podzim 2017) nebo zjistit více o škole z dostupných zdrojů nejen na našem webu. Hodnoty školy a misi si můžete přečíst zde.

Uvažujete o tom, že dáte svého syna nebo dceru na Přírodní školu? Možná se vám mnohé z toho, co děláme, líbí, ale je potřeba vnímat a počítat i se spoustou náročných a problematických věcí.

 • Dítě stráví kolem šesti týdnů školního roku mimo domov. Výjezdy jsou povinné a není možno se z nich uvolňovat.
 • Řada akcí je fyzicky náročná. Na prvním úvodním výjezdu společně všichni putujeme několik dní s batohem a plným vybavením na zádech kolem 20 kilometrů denně. Náročnost dalších výjezdů (zvláště, co se týče chůze) je obdobná.
 • Povinnou součástí výuky je plavání, ve kterém předepisujeme povinné procento aktivní docházky.
 • Přírodní škola není škola ve smyslu školy volné. I když mají studenti celou řadu možností, jak demokraticky ovlivnit chod školy a podílet se na přípravě a organizaci akcí, vyžadujeme kázeň, dobré a včasné plnění povinností a respekt k hodnotám školní komunity.
 • Studium je časově náročné a pro řadu studentů je obtížně zvládat dosavadní zájmové aktivity – ať již sportovní, umělecké nebo jiné. Často se pro ně nabídka aktivit ze školy stane tak atraktivní, že bude mít snahu dosavadní aktivity – často v rozporu s přáním rodičů – opustit.
 • Studium vyžaduje od dětí již od nižších ročníků samostatnost a zodpovědnost, ale také ochotu věnovat svoje síly a čas do realizace společných aktivit a projektů. Není školou pro sólaře nebo děti, které nejsou samostatně aktivní.
 • Učební nároky studia jsou stejné, jako na běžných osmiletých gymnáziích, chceme nejen, aby z dětí byli samostatní mladí lidé, kteří dokáží pracovat v týmu a zvládnou řešit nejrůznější problémy a výzvy v životě, ale i lidé, kteří mají dobré znalosti a dokážou je využívat. Musí být ale ochotní občas „zatnout zuby a makat“.

V případě dotazů se můžete obracet na email bicak@prirodniskola.cz.

Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme):

 • na jaře 2022 pro školní rok 2022/2023 - Pí
 • na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 - Ró
 • na jaře 2025 pro školní rok 2025/2026 - Sigma
 • na jaře 2027 pro školní rok 2027/2028 - Tau
 • na jaře 2030 pro školní rok 2030/2031 - Ypsílon
 • na jaře 2031 pro školní rok 2031/2032 - Fí

Soubory