Přijímání ke studiu

 

informace k přijímání studentů*ek do primy pro školní rok 2023/2024

 

Vážení uchazeči o studium,

nejbližší přijímací řízení se uskuteční na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 (třída Ró), přijímat žáky*ně budeme do primy osmiletého studia.V tuto chvíli již neplánujeme žádné dny otevřených dveří.

Ředitel školy dne 31. ledna 2023 zveřejnil Kritéria přijímacího řízení do prvního ročníku osmiletého studia (školní rok 2023/2024) 79-41-K/81 Gymnázium a další informace k organizaci přijímacích zkoušek.


 • Rádi bychom všechny uchazeče*ky o studium a jejich rodiče a zákonné zástupce upozornili, že naše škola bude od začátku nového školního roku působit na Praze 5 - Velké Ohradě. Nové působiště zajistí škole stabilní a kvalitní zázemí.
 • Vzhledem k výrazně stoupajícím nákladům a reorganizaci školy očekáváme nárůst výše školného v novém školním roce do výše cca. 76 000 - 80 000 Kč za školní rok + náklady na výjezdy cca. 20 000 Kč ročně. Toto zvýšení školného umožní škole vytvořit stabilní a kvalitní zázemí pro fungování školy v dlouhodobějším horizontu. V dalších letech pak očekáváme další postupné zvyšování školného. Přesná výše školného bude oznámena v nadcházejících měsících po souhlasu správní rady. Pro podporu studentů*ek s dobrými studijními výsledky, a kterým bychom rádi umožnili studium na naší škole, přestože jejich rodiny mají prokazatelné problémy platit školné v plné výši, rozvíjíme Fond na podporu studujích.

 

Podání přihlášky ke studiu a příloh

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou):

 • přihláška ke studiu - tiskopis
 • vytisknutá aktuální portrétní fotografie uchazeče*ky velikosti minimálně A6
 • vyplněný dotazník uchazeče*ky o studium
 • vyplněný dotazník rodiče či zákonného zástupce*kyně uchazeče*ky o studium
 • vysvědčení z 4. a 5. ročníku základní školy nebo známky potvrzené školou na přihlášce ke studiu
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče*ku se speciálními vzdělávacími potřebami (musí obsahovat zařazení uchazeče*ky do příslušné kategorie a návrh úprav podmínek přijímacího řízení podle druhu znevýhodnění dle přílohy 1 vyhlášky o přijímacím řízení)
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky

Návod na vyplnění přihášky ke studiu. Vyplněný vzor přihlášky ke studiu.

 

Poslední možný termín pro podání přihlášky a příloh je 1. března 2023.

Osobně (preference) v sekretariátu školy na adrese:
Gymnázium Přírodní škola, z.ú., Letohradská 370/1 - 2. patro, levé křídlo budovy, 170 00 Praha 7 - Holešovice v úředních hodinách:

 • pondělí 8:00 - 16:00
 • středa 9:00 - 14:00
 • čtvrtek 9:00 - 17:30
Upozorňujeme, že v období prázdnin od 2. do 10. února 2023 bude sekretariát mimo provoz.

Poštou doporučeně na adresu:
Gymnázium Přírodní škola, z.ú., Letohradská 370/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

Elektronicky lze podat pouze za podmínky elektronické konverze přihlášky a VŠECH příloh na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT. V souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Poplatek za konverzi je 30 Kč za každou stranu. V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu sekretariat@prirodniskola.cz. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, neboť střední škole musí být předložen tiskopis s originálními podpisy (jde zejména o podpis uchazeče, zákonného zástupce nezletilého uchazeče, lékaře v případě zdravotního potvrzení, školského poradenského zařízení v případě přikládání doporučení pro úpravu podmínek k přijímací zkoušce a pověřeného pracovníka školy, pokud potvrzuje klasifikaci) podle § 37 správního řádu a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Datová schránka zřízená na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče uvedená na přihlášce pak může také sloužit pro urychlení následné komunikace ve správním řízení při přijímání uchazeče, byla-li přihláška podána v listinné formě.

 

Další důležité informace o naší  škole

Uvažujete o tom, že dáte svého syna nebo dceru na Přírodní školu? Možná se vám mnohé z toho, co děláme, líbí, ale je potřeba vnímat a počítat i se spoustou náročných a problematických věcí.

 • Dítě stráví kolem šesti týdnů školního roku mimo domov. Výjezdy jsou povinné a není možno se z nich uvolňovat.
 • Řada akcí je fyzicky náročná. Na prvním úvodním výjezdu společně všichni putujeme několik dní s batohem a plným vybavením na zádech kolem 20 kilometrů denně. Náročnost dalších výjezdů (zvláště, co se týče chůze) je obdobná.
 • Povinnou součástí výuky je plavání, ve kterém předepisujeme povinné procento aktivní docházky.
 • Přírodní škola není škola ve smyslu školy volné. I když mají studenti celou řadu možností, jak demokraticky ovlivnit chod školy a podílet se na přípravě a organizaci akcí, vyžadujeme kázeň, dobré a včasné plnění povinností a respekt k hodnotám školní komunity.
 • Studium je časově náročné a pro řadu studentů je obtížně zvládat dosavadní zájmové aktivity – ať již sportovní, umělecké nebo jiné. Často se pro ně nabídka aktivit ze školy stane tak atraktivní, že bude mít snahu dosavadní aktivity – často v rozporu s přáním rodičů – opustit.
 • Studium vyžaduje od dětí již od nižších ročníků samostatnost a zodpovědnost, ale také ochotu věnovat svoje síly a čas do realizace společných aktivit a projektů. Není školou pro sólaře nebo děti, které nejsou samostatně aktivní.
 • Učební nároky studia jsou stejné, jako na běžných osmiletých gymnáziích, chceme nejen, aby z dětí byli samostatní mladí lidé, kteří dokáží pracovat v týmu a zvládnou řešit nejrůznější problémy a výzvy v životě, ale i lidé, kteří mají dobré znalosti a dokážou je využívat. Musí být ale ochotní občas „zatnout zuby a makat“.
 • Ve škole a během školních aktivit platí přísná pravidla o používání mobilních telefonů, tabletů apod.

Před návštěvou školy můžete zhlédnout starší film o Přírodní škole (autorem je jeden z našich bývalých studentů), podrobně se systémem a historií Přírodní školy seznámit v knize Přírodní škola - cesta jako cílVýchova jako dobrodružství (vyšlo na podzim 2017) nebo zjistit více o škole z dostupných zdrojů nejen na našem webu. Hodnoty školy a misi si můžete přečíst zde.

 

V případě dotazů se prosím obracejte na email prijimacky@prirodniskola.cz.

 

 

 • Pokud chcete sledovat aktuální dění a akce pořádané školou,
  doporučujeme přidat se k naší stránce na Facebooku či Instagramu.

 

Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme). Upozorňujeme, že do primy osmiletého studia se mohou hlásit pouze uchazeči*ky, kteří jsou v daném školním roce studenty 5 třídy základní školy.