Zájemci o studium

výsledky přijímání studentů do sekundy pro školní rok 2022/2023

 

Dne 18. února 2022 ředitel školy zveřejnil výsledky přijímání do 2. ročníku (sekundy - Pí) nižšího stupně osmiletého studia, kód oboru 79-41-K/81, na Gymnáziu Přírodní škola, o.p.s., Letohradská 370/1, 170 00 pro školní rok 2022/2023 na základě hodnocení kritérií přijímání ze dne 30. října 2021. Seznamy jsou zveřejněny pod registračními čísly, které jsme uchazečům zaslali v pozvánce ke konání písemné části a osobního pohovoru přijímání.

Zároveň tímto rozhodnutím ředitel školy stanovil počet přijatých uchazečů na 23. Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Všem uchazečům děkujeme za obrovské nasazení, které během uplynulých měsíců předvedli. Všem přijatým uchazečům gratulujeme a ostatním přejeme hodně štěstí v dalším studiu a životě, těšíme se, že se třeba potkáme na některé z akcí, které budeme pořádat pro veřejnost.

 

CO DÁL?

Byl/a jsem přijat/a ke studiu.

K potvrzení vašeho úmyslu stát se žákem naší školy slouží zápisový lístek. Pokud chodíte do ZŠ, obdržíte zápisový lístek tam. V ostatních případech jej vydá na žádost krajský úřad podle místa trvalého bydliště. Zápisový lístek odevzdávejte nejpozději do deseti pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (tj. do 4. března 2022) na sekretariát školy na adrese Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 v úředních hodinách po předchozí domluvě. Nebo jej můžete na stejnou adresu poslat poštou. Pokud od vás zápisový lístek nedostaneme, zanikají právní účinky rozhodnutí o přijetí. Podle zákona vám jako přijatým nezasíláme rozhodnutí o přijetí. Zveřejněním seznamu přijatých na webu školy se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Pokud jste žákem nižšího než 6. ročníku základní školy či primy osmiletého gymnázia, musíte řediteli škoyl doručit nejpozději do 15. července 2022 doklad o absolvování 6. ročníku základní školy.

Rádi bychom vám také připomněli, že stále nemáme informaci o přesném sídle školy v následujícím školním roce. Dle aktuálně probíhajících jednání plánuje vedení školy vzhledem ke stoupajícím nákladům a nedostatku školských nájemních prostor v Praze v následujících letech zvyšovat školné. Podrobnější informace vám budeme moci zaslat na email už brzy (pokud potvrdíte svůj úmysl vzdělávat se na naší škole).

Rádi bychom s vámi jako přijatými uchazeči zůstali v úzkém kontaktu ještě před začátkem nového školního roku. Chystáme se pro vás uspořádat několik výletů a budeme pro vás mít připravené důležité úkoly. V nejbližší době (ve čtvrtek 3. března) pro vás připravujeme informační schůzku, kde si řekneme více. Podrobnosti k ní zašleme s předstihem.

Pokud byste si chtěli vzít zpět zápočty, které jste nám odevzdali, rádi vám je připravíme právě na úvodní schůzku. Jen nám to napište dostatečně dopředu na tento email.

 

Nebyl/a jsem přijat/a ke studiu.

Pokud jste se umístili v hodnocení výsledků uchazečů na 24. a vyšším místě, musíme vám doručit rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na naší škole. Toto rozhodnutí s přesnými výsledky, jakých jste dosáhli, si můžete vyzvednout na sekratriátu školy na adrese Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 po předchozí domluvě v čase:

— pondělí 21. února — 10:00 - 11:45; 13:30 - 15:30
— úterý 22. února — 10:00 - 16:00
— středa 23. února — 10:00 - 15:00

Poté budou nevyzvednutá rozhodnutí odeslána poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu. Proti rozhodnutí o nepřijetí můžete podat odvolání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších změn a doplňků, v souladu s § 60 odst. 19 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a pozdějších předpisů, do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele Gymnázia Přírodní škola, o. p. s.. Lze jej podat osobně na sekretariát školy nebo zaslat poštou na stejnou adresu. O odvolání poté rozhoduje Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství a mládeže. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury, nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o přijímání dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Pokud byste si chtěli vyzvednout zápočty, které jste nám odevzdali papírově, rádi vám je připravíme. Jen nám napište dopředu na email prijimacky@prirodniskola.cz, připravíme je a domluvíme podrobnosti.

 

 

informace k přijímání studentů do primy pro školní rok 2023/2024

 

Vážení zájemci o studium,

nejbližší přijímací řízení se uskuteční na jaře 2023 pro školní rok 2023/2024 (třída Ró), přijímat plánujeme do primy osmiletého studia. Nicméně upozorňujeme, že škola doposud nemá smluvně zajištěno, vzhledem k současnému nedostatku školních nájemních prostor v Praze, místo působiště pro školní rok 2022/2023.

Dny otevřených dvěří plánujeme od září 2022, jejich termíny zveřejníme s předsitehem na tomto místě.

 • Pokud chcetete do emailu dostávat aktuální informace o přijímacím řízení
  (včetně pozvánek na dny otevřených dveří), zaregistrujte se prosím níže:

 

 • Pokud chcete sledovat aktuální dění a akce pořádané školou,
  doporučujeme přidat se k naší stránce na Facebooku či Instagramu.

Školné je aktuálně od roku 2019/2020 42 000 Kč za rok studia, výše pro rok 2022/2023 bude upřesněna v průběhu Q1/2022, nicméně vzhledem ke stoupajícím nákladům a nedostatku školských nájemních prostor v Praze a  okolí očekáváme v dalších letech postupný nárůst školného. Kromě školného je potřeba počítat s náklady za výjezdy, které jsou aktuálně kolem 20 000 Kč za rok. Maximální částka je vždy avizována pro aktuální školní rok v září.

Další důležité informace o naší  škole

Před návštěvou školy můžete zhlédnout starší film o Přírodní škole (autorem je jeden z našich bývalých studentů), podrobně se systémem a historií Přírodní školy seznámit v knize Přírodní škola - cesta jako cílVýchova jako dobrodružství (vyšlo na podzim 2017) nebo zjistit více o škole z dostupných zdrojů nejen na našem webu. Hodnoty školy a misi si můžete přečíst zde.

Uvažujete o tom, že dáte svého syna nebo dceru na Přírodní školu? Možná se vám mnohé z toho, co děláme, líbí, ale je potřeba vnímat a počítat i se spoustou náročných a problematických věcí.

 • Dítě stráví kolem šesti týdnů školního roku mimo domov. Výjezdy jsou povinné a není možno se z nich uvolňovat.
 • Řada akcí je fyzicky náročná. Na prvním úvodním výjezdu společně všichni putujeme několik dní s batohem a plným vybavením na zádech kolem 20 kilometrů denně. Náročnost dalších výjezdů (zvláště, co se týče chůze) je obdobná.
 • Povinnou součástí výuky je plavání, ve kterém předepisujeme povinné procento aktivní docházky.
 • Přírodní škola není škola ve smyslu školy volné. I když mají studenti celou řadu možností, jak demokraticky ovlivnit chod školy a podílet se na přípravě a organizaci akcí, vyžadujeme kázeň, dobré a včasné plnění povinností a respekt k hodnotám školní komunity.
 • Studium je časově náročné a pro řadu studentů je obtížně zvládat dosavadní zájmové aktivity – ať již sportovní, umělecké nebo jiné. Často se pro ně nabídka aktivit ze školy stane tak atraktivní, že bude mít snahu dosavadní aktivity – často v rozporu s přáním rodičů – opustit.
 • Studium vyžaduje od dětí již od nižších ročníků samostatnost a zodpovědnost, ale také ochotu věnovat svoje síly a čas do realizace společných aktivit a projektů. Není školou pro sólaře nebo děti, které nejsou samostatně aktivní.
 • Učební nároky studia jsou stejné, jako na běžných osmiletých gymnáziích, chceme nejen, aby z dětí byli samostatní mladí lidé, kteří dokáží pracovat v týmu a zvládnou řešit nejrůznější problémy a výzvy v životě, ale i lidé, kteří mají dobré znalosti a dokážou je využívat. Musí být ale ochotní občas „zatnout zuby a makat“.

Přijímací řízení v dalších letech

Jelikož primu osmiletého studia neotevíráme každý školní rok, uvádíme i další roky,
kdy se uskuteční přijímací řízení (jde o předpoklad, termíny negarantujeme):

přijímání studentů pro školní rok 2022/2023 - již není možné podat přihlášku

 

Škola mimořádně přijme studenty do sekundy (třída Pí), tj. hlásit se mohli do 19. listopadu uchazeči, kteří ve školním roce 2021/22 ukončí alespoň šestý ročník ZŠ. Protože přijímací řízení bude probíhat podle paragrafu 63 školského zákona, probíhá termínově i z hlediska formy a obsahu zcela v režii školy.

Informační setkání pro rodiče i děti

Informační setkání pro zájemce o studium proběhlo ve středu 20. října. Další den otevřených dveří či informační setkání již nebudeme pořádat.

Kritéria přijímání studentů

Kritéria přijímání do sekundy (Pí) pro školní rok 2022/2023 ředitel školy zveřejnil dne 30. října 2021.

Kritéria jsou rovněž součástí Průvodce uchazeče o studium, který každý uchazeč dostane při odevzdání přihlášky či žádosti o přestup na sekretariátu školy.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu potvrzené školou (lékař není potřeba, najdete je níže) bylo možné odeslat nejpozději ve čtvrtek 18. listopadu 2021, případně osobně přinést (preferovaná varianta) na sekretariát Přírodní školy během úředních hodin od 1. do 19. listopadu 2021.

Při odevzdání přihlášky uchazeč či jeho zákonný zástupce obdržel „Průvodce uchazeče“ – sešítek s úkoly, které má během následujících dvou měsíců samostatně nebo v rámci akcí pro uchazeče vypracovat. Pokud budete posílat přihlášku ke studiu / žádost o přestup poštou, bude nutné si na sekretariátu školy vyzvednout ještě Průvodce uchazeče o studium či se domluvit na jiné možnosti předání e-mailem.

Setkání pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku ke studiu

Další dvě setkání pro uchazeče o studium, kteří podali přihlášku budou ve středu odpoledne 8. prosince 2021 a celý den v sobotu 8. ledna 2022. Zapojení dětí na těchto akcích budou součástí hodnocení v rámci přijímacího řízení, které jsou specifikovány v Průvodci uchazače o studium a bude zde možné si plnit i některé z úkolů Průvodce. Pozvánky na tyto akce budou odeslány na kontaktní údaje uvedené v přihlášce ke studiu.

Zkoušky pro přijetí

Zkoušky pro přijdetí se budou konat ve dnech 9. a 10. února 2022. Součástí bude písemná zkouška z českého jazyka a matematiky, test ze všeobecného přehledu a osobní pohovor. Pozvánky ke zkoušce na jeden z těchto termínů byly již rozeslány na emaily registrované v přihlášce.

 

Soubory