Výuka během karantény, formy a pravidla hybridní výuky

Není naším cílem zavádět alternativní plnění docházky do školy přes on-line přenosy - prioritou je, aby se žáci vzdělávali a ne seděli u obrazovek.

Kombinovaná výuka je zavedena pouze pro případ karantény, a to v případě, kdy je žák / žákyně plně schopná se takové výuky účastnit. Není naším cílem vést k on-line výuce žákyně a žáky, kteří mají odpočívat a nabírat síly z důvodů nemoci.

V případě, že je dítě v nařízené karanténě nebo proběhla konkrétní domluva vedení školy se zákonnými zástupci, že dítě má z epidemických důvodů zůstat doma (zvláště v případě očkovaných studentů, u kterých se projevila nákaza v rodině), jsou nastavena níže tato pravidla:

  • V případě, že je nařízena karanténa KHS, informuje rodič o této skutečnosti vedení školy a v Edookitu omlouvá žáka z prezenční formy z výuky, tj. dává avízo docházky karanténa. To platí i v případě, že jde o domluvu s vedením školy. Tento krok nám usnadňuje evidenci a snižuje už tak náročné podmínky hybridní výuky.
  • Dítě má možnost se připojit on-line do videokonferenční místnosti a být vzdáleně přítomno na vyučovací hodině. Žáci se připojují do konferenční místnosti své třídy (odkazy jsou na profilech tříd na webu školy v záložce distanční studium). V případě dělených hodin (zejména jazyků) se připojují do konzultačních místností jednotlivých vyučujících (dostupné na webu školy v záložce lidé). 
  • Žáci jsou povinni být připojeni v konferenční místnosti na začátku hodiny a jsou připojeni po celou dobu hodiny se zapnutou kamerou, aktivně se zapojují do výuky, reagují na výzvy učitele či se hlásí s dotazy atd.
  • Pokud z technického či jiného důvodu není on-line přítomnost ve videokonferenci ze strany školy umožněna, může mu být případně zadána distanční práce jiným způsobem. To ale záleží na vyučujícím. Práci odevzdá do ukončení vyučování v daný den na email daného učitele.
  • Pokud se žák aktivně účastnil hodiny přes videokonferenci či odevzdal zadanou distanční práci, je vyučujícím v třídní knize veden jako JPD (jiná forma plnění školní docházky), či KA (karanténa). Tzn. hodina se nezapočítává do absence. 
  • V opačném případě (žák nebyl připojen / neodevzdal zadanou práci), je zapsána běžná absence.
  • Pokud žádná z forem není ze strany školy možná, píše se žákovi omluvená absence a tato absence se NEPOČÍTÁ do procentuální absence v příslušném předmětu.
  • Pokud se na vyučovací hodině píše podmínkový test, domluví se student s předstihem s vyučujícím na formě jeho plnění (zadání v reálném čase, zadaná práce apod.).

V případě studentů, kteří jsou nemocní a není jim KHS nařízena karanténa, funguje běžný režim, tzn. že pokud nejsou přítomni na prezenční výuce, je jim počítána absence. Nicméně to jim nebrání v tom, aby se do online video konferenčních místností připojili.

 

Pedagogická rada Gymnázia Přírodní škola 

22. listopadu 2021