Výsledky přijímacího řízení do primy (Ný) 2015/2016

Na základě kritérií přijímacího řízení zveřejňujeme výsledky 1. kola přijímací zkoušky do primy (Ný) pro školní rok 2015/2016. Rozhodnutím stanovujeme počet přijatých uchazečů na 25. Zveřejněním seznam přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí za oznámené.

 

 

Podávání zápisových lístků – uchazeči přijatí ke studiu

Od pondělí 27. dubna 2015 běží lhůta pro podání zápisového lístku (ten vydává příslušná základní škola). Uchazeči, kteří chtějí nastoupit ke studiu, musí svůj zápisový lístek odevzdat osobně na sekretariátu školy nejpozději do 10 pracovních dnů. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým žákem i jeho zákonným zástupcem. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí, zanikají posledním dnem této lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Uchazečům, kteří nebyli přijati ke studiu, bude doručeno písemné rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí se ukládá na poště po dobu 5 pracovních dnů (7 kalendářních dnů), pak je považováno za doručené. Proti rozhodnutí je možné podat odvolání nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení. Odvolání je rovněž možné podat na sekretariátu školy.

 

Rozhodnutí o přijetí i pořadí uchazečů podle výsledků pro obor 79-41-K/81 Gymnázium (dle § 60 odst. 16, § 60 odst. 17, § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) vydává Gymnázium Přírodní škola, o. p. s v Praze dne 24. dubna 2015.

V případě dotazů se prosím obracejte na email sekretariat@prirodniskola.cz nebo číslo 777 857 389.