Podmínky z fyziky - ný

FYZIKA – prima-ný 2015/2016

 

A1 Čím se zabývá věda a vědci, jaké jsou metody vědecké práce; může věda zjistit všechno, nebo ne a proč?  Jak vědec zkoumá? Co to je fyzika, čím se zabývá, její historie, významné osobnosti a objevy, hlavní obory fyziky. Co jsou to fyzikální veličiny, jaké jsou jejich značky a jednotky, veličiny skalární a vektorové. (ústní zkoušení po studentských kruzích) (září)

 

A2 Stavba látek ve vesmíru. Síly a částice, atom, stavba atomového jádra. Struktura elektronového obalu. Vznik chemické vazby, molekula. Vesmírné soustavy, velkorozměrová struktura vesmíru. (říjen)

 

A3 Gravitační síla, gravitační vlastnosti látek, význam ve vesmíru. (Sluneční soustava, příliv a odliv, slapové jevy apod.). Vznik a vývoj hvězd-soutěžení vesmírných sil. Neutronové hvězdy a černé díky. 

 

A4 Elektrické vlastnosti látek. Statická elektřina. Elektrický proud v kovech, jednoduchý elektrický obvod. Elektrická zařízení. Bezpečnost při práci s elektrickým proudem, první pomoc. (ústní zkoušení po studentských kruzích) (prosinec – leden)

 

A5 Magnetické vlastnosti látek. Magnetické pole elektrického proudu. Elektromagnet. Elektromotor. Elektromagnetická indukce, alternátor. Využití v elektrárnách. (únor)

 

A7 Hmotnost, objem, hustota. Měření, výpočty. (duben)

 

A8 Základní fyzikální veličiny, značky, číselné hodnoty a jednotky, jejich určování a zápis (ty se kterými jsme se během školního roku setkali). Převody jednotek. Měření a výpočet. (test) 

 

B1 Student odevzdá schválené protokoly z uskutečněných praktik. Nahradí si ty, na kterých nebyl přítomen (ideálně formou účasti na fyzikálním kroužku na MFF UK). 

 

B2 Student secvičí a společně s kruhem předvede před spolužáky divadelní představení – historii nějakého fyzikálního objevu, nebo zajímavý život vybraného fyzika (kvalitně + předem se s učitelem 

 

B3 Student připraví a předvede před spolužáky alespoň jeden složitější, nebo dva jednodušší zajímavé fyzikální pokusy nebo vyrobí technické zařízení demonstrující některé fyzikální zákonitosti 

 

B4 Student vysvětlí zajímavý jev ve svém okolí na základě vlastního pozorování a přemýšlení. Zadání dostane od učitele nebo může sám něco navrhnout. Nesmí k řešení používat internet ani knihy. Vysvětlení doplní vlastními nákresy příp. popisky. (konzultace).

 

B5 Tvorba učební pomůcky – nástěnné schéma (plakát), hmotový model, PC - prezentace 

 

B6 Výborně vedené zápisky v sešitě (kontrola 3-4x za rok – možno si nechat zapsat již v březnovém 

 

B7 Práce s cizojazyčnou literaturou – téma fyzika, astronomie, meteorologie ad. (konzultace)

 

B8 Student prakticky pozná a pojmenuje vybraná souhvězdí severní hvězdné oblohy a důležité 

 

hvězdy (na výjezdové akci školy).

 

B9 Ve dvojici představí dva zajímavé nové vědecké objevy na začátku hodiny. Doplní obrázky nebo projekcí z PC. Hodnotí se zapojení obou členů do práce, to, jak zajímavě téma představí i jak bude pro posluchače (spolužáky) srozumitelné.

 

Celkem 16  podmínek, z toho 2 povinné.