Podmínky F - ný - 2016/2017

FYZIKA – sekunda – ný - 2016/2017

 

A1  Fyzikální veličiny a jednotky, převody jednotek, úprava jednoduchých výrazů, schopnost řešit jednoduché úlohy na výpočet hustoty a objemu. (nutno splnit do prvního termínu podmínek formou splněných pěti testíků) 

A2  Klid a pohyb tělesa, rychlost a dráha rovnoměrného pohybu. Výpočet. (září)

A3  Síla a její měření, skládání sil, gravitační síla, Newtonův gravitační zákon. (říjen)

A4  Posuvné účinky síly. Newtonovy pohybové zákony a jejich užití. (ústní zkoušení po kruzích; listopad) 

A5  Otáčivý účinek síly, rameno síly, moment síly. (prosinec, leden)

A6  Deformační účinek síly. Tlak a tlaková síla. Tření. (únor, březen)

A7  Mechanické vlastnosti kapalin. Pascalův zákon. Hydrostatický tlak, hydraulický lis. Vztlaková síla, Archimédův zákon a jeho aplikace. (ústní zkoušení po kruzích; březen, duben)

A8  Mechanické vlastnosti plynů. Atmosférický tlak. (duben)

A9  Základy optiky – přímočaré šíření světla, stín, odraz a lom světla, zobrazení čočkami, rozklad světla. Optická zařízení. (ústní zkoušení po kruzích; květen)

 

B1       Protokoly ze všech praktik.

B2       Tvorba učební pomůcky I. (schéma, PC prezentace)

B3       Tvorba učební pomůcky II. (funkční model jednoduchého zařízení)

B3       Alespoň 2 kvalitní fyzikální pokusy – předvést a vysvětlit před třídou, předložit protokol (téma související s probíranými tématy).

B4       Příprava praktik nebo exkurze související s fyzikou a probíranou látkou, možno i ve dvojici či trojici a akci lze zorganizovat i ve volném čase (cení se i vlastní nápad, možno i ve spolupráci s dr. Vojtěchem Žákem na MFF UK).

B6       Účast na alespoň dvou setkáních fyzikálního kroužku na MFF UK (zpravidla ve čtvrtek odpoledne), odevzdání záznamů.

B7       Ve dvojici představí na začátku hodiny nebo ranním společňáku dva zajímavé nové vědecké objevy. Doplní obrázky nebo projekcí z PC. Hodnotí se zapojení obou členů do práce, to, jak zajímavě téma představí i jak bude pro posluchače (spolužáky) srozumitelné.

B8       Student prakticky pozná a pojmenuje vybraná souhvězdí severní hvězdné oblohy a důležité hvězdy (na výjezdové akci školy, vč. dobrovolných).
B9       Navštíví a sepíše reportáž z návštěvy zajímavého technického zařízení nebo památky. Protokol by měl obsahovat místo, čas, popis, co jste tam dělali, základní historii a technické parametry, fotky nebo kresby a ideálně i rozhovor s někým, kdo tam pracuje. Může to být např. vodní nebo větrná elektrárna, lokomotiva vlaku (rozhovor se strojvedoucím), čistička odpadních vod, vodárna, parník nebo další věci., ideálně to předem zkonzultujte…

B10     Příprava a vedení části vyučovací hodiny (možné i v jiné třídě nebo škole a možné ve dvojici – konzultace).

B11     Kvalitní vedení sešitu (možno si nechat uznat již ve 3. období podmínek).


C1       Nastuduje a vysvětlí, jaké jsou fyzikální základy zadaného technického zařízení („Jak věci fungují?“)

C2       Významné osobnosti z dějin fyziky – z více zdrojů (konzultace)

 

Splnit:             do.                   - 5 podmínky

                                    do.                   - 7 podmínek

                                    do                    - 11 podmínek

                                    do.                   - 14  podmínek.