Podmínka A2 z fyziky - modelové otázky

Zde jsou modelové otázky a příklady na skupinové zkoušení z povinné podmínky A2 - opakování elektřiny a magnetismu:

1) Jak se značí a jaké jednotky se používají pro fyzikální veličinu:

a. napětí

b. elektrický proud

c. odpor

d. elektrický náboj

e. magnetickou indukci

2) Načrtněte schéma elektrického obvodu, kde budou za sebou zapojeny dvě žárovky, zapnutý spínač, zdroj napětí a dva rezistory.

3) Co je to napětí? Jak souvisí s nábojem?

4) Co je to elektrický proud? 

5) Proč mohou ptáci sedět na drátech vysokého napětí a neprochází jimi žádný proud?

6) Jak závisí elektrický proud na napětí a jak na odporu? Načrtněte graf.

7) Na zdroji je napětí 12 V, v obvodu je zapojen rezistor o odporu 2 Ώ. Jaký bude obvodem procházet proud?

8) V obvodu jsou sériově zapojeny dva rezistory o velikostech odporu R1=5 Ώ a R2=2 Ώ. V obvodu prochází proud 3A. Jaké je napětí na zdroji?

9) Jak se změní odpor vodiče, jestliže zvětšíme jeho délku 4x?

10) Urči elektrickou práci vykonanou proudem 0,5A, který procházel žárovkou 3 hodiny. Napětí mezi svorkami žárovky bylo 230V.

11) Výkon žárovky je 50W, účinnost 0,2. 

a) Jaká množství práce elektrického proudu (energie) je zužitkováno na svícení, jestliže je 0,5 hodiny zapojena na svorkové napětí 100V? 

b)Jaký proud prochází obvodem? 

c)Jaký odpor má žárovka?

12) V uzavřeném elektrickém obvodu je napětí 24 V a dva rezistory zapojené paralelně, s odporem 3 a 6 ohmů.

a) Jaký je výkon zdroje?

b) Jaký bude celkový proud?

c) Jaký proud bude v jednotlivých větvích obvodu? 

13) Topná spirála o výkonu 1,5 kW ohřívá 1 kg vody po dobu 3 minut. Počáteční teplota vody je 30 stupňů celsia a měrná tepelná kapacita vody je 4,2kJ/oC/kg.

a) Jakou práci za tuto dobu vykoná (nezapomeňte převést na základní jednotky).

b) O kolik stupňů a na jakou teplotu se za tuto dobu tímto výkonem voda ohřeje?

14) Příkon motoru je 2,5 kW, účinnost je 0,75. Jaký je „čistý“ výkon?

15) Co vede proud v polovodičích?

16) Co vede elektrický proud v kapalinách? Proč destilovaná voda nevede?

17) Načrtněte graf závislosti odporu na teplotě: a) u vodiče    b) u polovodiče.   Proč to tak je?

18) Co je to dioda? Jak vzniká hradlová vrstva? Nakreslete schéma diody a to, jak má být správně zapojena.

19) Jaké je pravidlo pravé ruky pro cívku? Jak můžeme zvýšit magnetickou indukci pole kolem cívky?

20) Nakreslete a popište transformátor. Jaká je jeho funkce?  Jaký transformační poměr musí mít, aby změnil napětí 20V na 120V?

21) Jaké je efektivní napětí střídavého proudu, je-li maximální napětí 120V? Jaká je jeho perioda, je-li frekvence 50Hz?

22) Co je to alternátor, na jakém principu funguje a kde se využívá?

23) Indukční čáry mg. pole směřují z prava do leva. Elektron letí zdola nahoru. Do jakého směru se vychýlí jeho dráha? Jaké pravidlo jste použili?

24) Co je to elektromagnetická indukce? Kde se jí využívá?