Ný - ČJ - závěrečná práce z jazyka

V pondělí 16. května si napíšeme závěrečnou práci z jazyka. Obsahem testu bude učivo za druhé pololetí:

mluvnice:
- pravopis (slovních druhů, shoda přísudku s podmětem)
- určování slovních druhů
- mluvnické kategorie u podstatných jmen, sloves
- druhy zájmen
- druhy číslovek
- synonyma
- porozumění textu


literatura:
- obrazná pojmenování: přirovnání (metafora), personifikace
- tvůrčí práce: dokončení textu, tvorba básně na zadané téma