Mí - ČJ - závěrečná práce z jazyka

V pondělí 16. května si napíšeme závěrečnou práci z jazyka. Obsahem testu bude učivo za 2. pololetí:

mluvnice
- pravopis (včetně interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí)
- určování slovních druhů se zaměřením na neohebné slovní druhy
- mluvnické kategorie u jmen a sloves
- slovesa: slovesný rod
- slova jednoznačná, mnohoznačná, homonyma, synonyma, metafora, metonymie
- slovotvorba: způsoby obohacování slovní zásoby
- slovní zásoba: slova citově zabarvená, s časovým příznakem, odborné názvy
- rčení, pořekadla, přísloví
- určování vět hlavních a vedlejších


literatura, sloh
- základní pojmy spojené s dramatem
- tvůrčí práce s textem (dokončení příběhu, charakteristika literární postavy, tvorba divadelního scénáře aj.)
- subjektivně zabarvený popis, životopis