Lambda - ČJ - závěrečná práce z jazyka

V pondělí 16. května si napíšeme závěrečnou práci z jazyka. Obsahem bude učivo na 2. pololetí:

mluvnice
- pravopis (i/y, příslovečné spřežky, psaní slov přejatých, psaní velkých písmen, interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí aj.)

literatura
- antická literatura
- středověká literatura – základní charakteristika, pojmy
- probírané literární žánry
- obrazná pojmenování v uměleckých textech

sloh
- funkční styly
- slohotvorní činitelé
- specifika reklamního textu