Kappa děj A1 zadání

Pro skupinový test A1 se připravujte na otázky z následujících okruhů:

1. Jaké politické, sociální a hospodářské změny v Českých zemích nastaly v souvislosti s třicetiletou válkou a vydáním Obnoveného zřízení zemského?
2. Objasněte pojmy poddanství, nevolnictví a robota.
3. Charakterizujte panovnický absolutismus na příkladu vlády francouzských nebo anglických panovníků v 17. století.
4. Jaké byly výsledky anglické buržoazní revoluce?
5. Jak fungoval tzv. trojúhelníkový obchod? Které oblasti kolonizovaly v 16. a 17. století Anglie, Francie, Španělsko, Portugalsko, Nizozemí?
6. Popište náboženskou mapu Evropy kolem roku 1700. Kde najdeme jaké náboženské směry?

Skupinový test budou vyplňovat dva náhodně vybraní členové každého kruhu, kteří budou moci spolupracovat. Pro úspěšné zvládnutí podmínky musí získat min. 60 % bodů. Zkoušení bude probíhat 1. října během hodiny.