Aktuální zážitky a fotky z Expedice

Aktuální dění z Expedice sledujte na našem Facebooku nebo pod hastagem ‪#‎expedicestredohori2016‬.

Od 6. do 17. června probíhá výzkumná část největšího každoročního školního projektu Expedice. Letos celkem 7 věkově smíšených skupin s různými tématy letos zkoumá v oblasti Českého středohoří, podkrušnohorské uhelné pánve a v bývalém ghettu Terezín.

 

 

Co je podstatou expedice?

Expedice se koná na konci každého školního roku. Studenti se jí mohou zúčastnit pouze tehdy, pokud včas splní dílčí průběžné zkoušky a úkoly, tzv. "podmínky" za celý školní rok ve všech vyučovacích předmětech. Region, ve kterém se expedice bude konat je znám většinou několik měsíců před vlastním započetím výzkumů.

Expedice Přírodní školy

V této době mohou studenti sami přicházet s náměty, čemu by se chtěli věnovat. Konečný seznam výzkumných úkolů, resp. skupin zaměřených na jednotlivé oblasti výzkumu sestaví vyučující ve spolupráci se školní samosprávou. Každý student má možnost si vybrat do jaké skupiny by se chtěl zapojit, resp. kterému oboru – úkolu by se chtěl věnovat. Ve většině případů se snažíme přáním studentů vyhovět, pokud to není možné z organizačních nebo výchovných důvodů, hledáme vždy s jednotlivými studenty oboustrannou dohodu. V rámci našich dosud sedmi realizovaných Expedic se objevily následující výzkumné úkoly, resp. výzkumné skupiny: botanický průzkum včetně vyhodnocování ekologické stability a návrhů na zlepšení situace, geologický průzkum, hydrobiologický průzkum, historický průzkum, archeologický průzkum, krajinně–ekologický výzkum, průzkum názorů obyvatel, průzkum výskytu těžkých kovů v půdách, sbírání lidových pověstí, natáčení tématického videofilmu a další. Minimálně v posledním týdnu května probíhá ve škole příprava na výzkumy v terénu.

  

V této době se již standardně nevyučuje, studenti pracují po výzkumných skupinách, které jsou vždy věkově smíšené – tj. v odlišných kolektivech, než po většinu školního roku. Probíhá rozpracování metodiky práce, seznámení se s regionem i problematikou práce, konzultace s odborníky z fakult, muzeí, Akademie věd ad. Informace studentům zpravidla nepředkládáme přímo, ale společně je vedeme k tomu, aby si je opatřily, zprostředkujeme kontakty apod. Konkrétní podoba přípravy je silně závislá na zaměření výzkumného projektu i na složení skupiny. Zpravidla 1. června vyrážíme do terénu. Ve zkoumané oblasti je vždy zajištěna základna, tj. levné ubytování se zázemím, kde se ubytujeme a odkud vyrážíme do terénu. Během prvního dne terénní části se sejde Rada Expedice, kterou tvoří učitelé na Expedici přítomní a studentští vedoucí zvolení jednotlivými skupinami. Ta naplánuje přesné trasy, místa obědů a noclehů jednotlivých skupin i itinerář střídání pedagogických dohledů. Další den většinou skupiny vycházejí do terénu pouze s vybavením na menší počet dnů (podle plánu, které si skupiny samy navrhly a Rada Expedice schválila), včetně nocování ve volné přírodě. V průběhu následujících dnů probíhají výzkumy podle rozpracovaných metodik, pravidelně supervidované pedagogy, případně místními odborníky. Dle potřeby, zpravidla po 2-4 dnech se skupiny vrací na základnu, kde dílčí materiály zpracovávají, odpočívají apod. Terénní část trvá 14 dní.

  

Po návratu do Prahy probíhá ještě následujících cca. 10 dní zpracovávání výsledků. Cílem je nejen vyvodit závěry, ale tyto i sepsat do výzkumných zpráv, které jsou součástí výzkumných sborníků jednotlivých skupin. Ty si studenti samozřejmě pod dohledem pedagogů, příp. i odborníků sepisují i graficky upravují sami. Zpravidla dva dny před koncem školního roku probíhají veřejné obhajoby výsledků práce na Přírodovědecké fakultě UK, na které zveme zpravidla rodiče, konzultanty apod. Při práci studenti z velké části využívají v reálné situaci znalosti a dovednosti, které si během roku osvojili. Účastní se práce, kterou si zasloužili, která je smysluplná a krásná. I v tomto smyslu je "Expedice" skutečnou perspektivou a vyvrcholením školního roku v osobní i kolektivní rovině.

  

Vyvrcholení a uzavření Expedice probíhá na podzim následujícího školního roku. 
V rámci školního výjezdu jedeme do zkoumané oblasti, kde jsou výsledky prezentovány před místními občany, ve školách apod.